Kućni red

Kućni red


Poštovani gosti,

Ljubazno Vas molimo da se tokom Vašeg boravka u apartmanu pridržavate sledećih pravila, jer prilikom ulaska u neki od naših apartmana smatraćemo da ste saglasni sa pravilima Kućnog reda i da ćete se shodno tim pravilima i ophoditi.

1. Svaki gost dužan je, pasošem ili ličnom kartom, prijaviti svoj boravak u apartmanu nadležnom licu. Dokumenti će mu biti vraćeni nakon upisa u knjigu gostiju.

2. Nije dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca u apartmanu.

3. Od 14:00 do 17:00 časova i od 23:00 do 07:00 časova je vreme odmora, pa Vas molimo da u tom periodu budete ljubazni i ne smetate drugim stanarima stvaranjem buke. Žurke, glasna muzika i pravljenje buke nisu dozvoljene u stanu.

4. BG smeštaj ili stanodavac nisu odgovorni za eventualni nestanak vrednih stvari ili novca iz apartmana. Čuvajte svoje vredne stvari.

5. BG smeštaj ili stanodavac nisu odgovorni za posledice više sile nastale usled: nestanka vode, neispravnosti liftova i centalnog grejanja u zgradi, nefunkcionisanje interneta i kablovske televizije zbog tehnickih problema, nestanak električne energije u zgradi, prekida telefonskih linija i drugih eventualnih kvarova koje BG smeštaj ili vlasnik stana nisu mogli da preduprede odnosno spreče.

6. Sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu molimo da prijavite nadležnom licu u roku od 2 sata od ulaska u apartman. Svu štetu koju gost načini slučajno ili namerno, dužan je da pre izlaska iz stana plati po tržišnim cenama koje su uvećane za troškove popravljanja ili kupovanja oštećenih predmeta. Gosti su dužni da tokom boravka u apartmanu vode računa o inventaru.

7. Ulazak u apartman je u 14h, osim ako apartman nije ranije spremljen. Apartman je potrebno napustiti do 12:00h na dan odlaska, a u slu>čaju da želite da produžite boravak posle 12h, potrebno je da nas blagovremeno obavestite>. Produžetak boravka u apartmanu posle 12h se naplaćuje po aktuelnom cenovniku.

8. Pre izlaska iz stana gost je dužan da u dogovoreno vreme bude u stanu kako bi predao ključeve od stana nadležnom licu, kao i da bi se mogla izvršiti kontrola stana i inventara u stanu.

9. Kada izlazite iz stana molimo Vas da: zatvorite sve prozore, proverite da li su slavine za vodu zatvorene, isključite sve električne uređaje u stanu koje ste uključili, pogasite sva svetla i zaključajte stan.

10. Ukoliko dođe do gubitka ključa, gost je dužan da snosi sve troškove zamene nove brave i izrade novog kompleta ključeva.

11. U stan nije dopušteno unositi lako zapaljive i eksplozivne stvari, stvari sa jakim ili neugodnim mirisom, kao ni druge električne uređaje.

12. Tokom boravka u apartmanu, nadležno lice Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć koja Vam je potrebna.

13. Ukoliko se odlučite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste da platite celu rezervaciju boravka.

14. Mašina za pranje i sušenje veša moze biti uključena isključivo kada je gost prisutan u apartmanu sve vreme rada mašine.

15. Stanodavac ima pravo da u slučaju nepridržavanja kućnog reda otkaže korišćenje apartmana gostu i da ga proglasi “nepoželjnim”.

16. Gostu koji prekrši pravila kućnog reda ili naruši mir biće bezuslovno otkazan boravak u stanu.

Molimo Vas da nam svaku primedbu, nepravilnost ili problem prijavite putem e-maila ili telefona u što kraćem periodu.

S poštovanjem !

Vaš BG smestaj